(1)
Shrivastava, K.; Vahikar, S.; Mishra, V. Hematological Profile in Typhoid Fever. Trop J Pathol Microbiol 2019, 1, 16-20.